Home > สตริง > [Mp3]-[All Album] รวมเพลงในแต่ละอัลบั้ม ของ ดาจิม (สุวิชชา สุภาวีระ) ทั้งหมด 6 อัลบั้ม

[Mp3]-[All Album] รวมเพลงในแต่ละอัลบั้ม ของ ดาจิม (สุวิชชา สุภาวีระ) ทั้งหมด 6 อัลบั้ม


Track List : : : CCM
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/back.jpg 31.60 kB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 01 Rap.mp3 1.83 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 02 ครั้งเดียว.mp3 3.99 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 03 โยกย้าย.mp3 4.03 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 04 กระสือ.mp3 3.64 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 05 รุ่นใหญ่.mp3 3.78 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 06 มันจะแตกแล้ว!!!.mp3 3.28 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 07 มันอยู่ใต้พรม.mp3 3.64 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 08 มนุษย์ต่างดาว.mp3 3.92 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 09 กุมารทอง.mp3 4.09 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 10 มาแล้ว.mp3 3.91 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 11 ขวนเธอ.mp3 3.54 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Dajim – 11 ชวนเธอ.mp3 3.54 MB
01 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hip Hop Under World (พ.ศ. 2543)/Hip Hop Under World.jpg 414.28 kB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/Hiphop Above the law.jpg 315.96 kB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/Intro.mp3 1.85 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/N.Y.U..mp3 3.56 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/THAILAND.mp3 1.43 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/กระทวย.mp3 2.09 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/จุดยืน.mp3 1.73 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/ถนน.mp3 4.60 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/ผีกระจู๋.mp3 4.57 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/ผีสิง.mp3 4.61 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/มันอยู่ใต้พรม (Hardcore Version).mp3 3.62 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/สลึง Vs.สลวย.mp3 3.15 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/สารเลว.mp3 2.13 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/เสือกทำไม.mp3 4.25 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/ห.ว.ย..mp3 3.41 MB
02 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Hiphop Above the law (พ.ศ. 2544)/อย่าให้กูเจอ.mp3 4.08 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/01-DaJim Rap Thai.mp3 8.56 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/02-ปิดได้ไหม.mp3 9.57 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/03-เหนียวแน่นหนึบ.mp3 10.03 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/04-Happy Birthday.mp3 9.49 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/05-ธรรมดา.mp3 9.95 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/06-H.I.P.H.O.P.mp3 11.10 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/07-โยกย้าย(2002 Version).mp3 9.15 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/08-ซะงั้นน่ะ.mp3 9.35 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/09-เด็กดี.mp3 8.92 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/10-ระเบิดกระจุยกระจาย.mp3 8.19 MB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/2545.jpg 320.78 kB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/back.jpg 144.42 kB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/cover.jpg 190.18 kB
03 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม แร็พไทย (พ.ศ. 2545)/front.jpg 263.83 kB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/704.mp3 4.47 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/back.jpg 83.50 kB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/back1.jpg 71.33 kB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/cover.jpg 40.86 kB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/Dajim มาแล้ว.mp3 4.69 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/Twilight Zone.jpg 726.64 kB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/Twilight Zone2.jpg 96.55 kB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/คนกำลังจะตาย.mp3 4.28 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/บอล.mp3 4.66 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/ปากดี.mp3 4.06 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/พี่ครับช่วยที.mp3 4.63 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/มา Rap กันซี.mp3 4.27 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/โรคบิด.mp3 4.31 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/ลองมั้ย.mp3 4.49 MB
04 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Twilight Zone (พ.ศ. 2545)/ใหญ่.mp3 4.17 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/01-Dajim ดาจิม-Hip Hop เว้ย.mp3 3.63 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/02-Dajim ดาจิม-กิ๊กทั่วไทย.mp3 3.61 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/03-Dajim ดาจิม-มาเร็วมาฟัง.mp3 3.45 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/04-Dajim ดาจิม-ขี้ฟัน.mp3 420.73 kB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/05-Dajim ดาจิม-อ่ะแน่นอน.mp3 3.35 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/06-Dajim ดาจิม-ยังไม่กลับ.mp3 3.91 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/07-Dajim ดาจิม-โธ่เอ๊ย.mp3 3.83 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/08-Dajim ดาจิม-เปิดหีบแล้วรีบปิด.mp3 3.72 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/09-Dajim ดาจิม-ไม่ว่า.mp3 422.36 kB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/10-Dajim ดาจิม-แน่จริงก็กลับมาใหม่.mp3 3.80 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/11-Dajim ดาจิม-เรื่องใหญ่.mp3 3.75 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/12-Dajim ดาจิม-พยัญชนะไทย.mp3 2.88 MB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/13-Dajim ดาจิม-Outro.mp3 426.85 kB
05 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม กิ๊กทั่วไทย (พ.ศ. 2548)/dajim2548.jpg 74.68 kB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/Dance.mp3 3.48 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/Independence Day.jpg 51.55 kB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/Independence Day.mp3 3.65 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/N.Y.U Part 2.mp3 3.38 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/Oh Yeah.mp3 2.61 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/กลับมา Flow.mp3 3.09 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/ขอดูหน่อย.mp3 3.39 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/คนไทยเว้ย.mp3 2.95 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/ตุ๊ดรึเปล่าว้า.mp3 3.29 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/ในคืนนี้.mp3 3.39 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/ปล้นธนาคาร.mp3 3.75 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/พวกกูกำลังมา.mp3 3.56 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/พี่ไม่เพี้ยว.mp3 1.98 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/ฟังนะฟัง.mp3 3.08 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/ยังเดินอยู่ตรงนี้.mp3 3.72 MB
06 Da Jim ดาจิม อัลบั้ม Independence Day (พ.ศ. 2552)/รั่ว.mp3 3.39 MB

 

Download [Filefenix.com]
|–Part 1–||–Part 2–|
Download [Zippyshare.com]
|–Part 1–||–Part 2–|
Download [Ninefile.com]
|–Part 1–||–Part 2–|
Download [Solidfiles.com]
|–Part 1–||–Part 2–|

วิธีข้ามลิ้ง

%d bloggers like this: